سیستم‌ها

سیستم فروش پیشرفته (هایپر – پخش و کلی فروشی ها )+30,000,000 ریال
سیستم فروش ( سوپر و فروشگاهی)+10,000,000 ریال
سیستم تولیدی (قیمت تمام شده)+30,000,000 ریال
سیستم حسابداری (تجاری – خدماتی – پیمانکاری -اداری) +10,000,000 ریال


زیر سیستم ها

شبکه به ازای هر کاربر+5,000,000 ریال
زیر سیستم (سردخانه)+5,000,000 ریال
زیر سیستم دو واحدی+5,000,000 ریال
زیر سیستم ارزی+5,000,000 ریال
زیر سیستم توزین+5,000,000 ریال
مدیریت پیام+3,000,000 ریال
سیستم دارایی ثابت+3,000,000 ریال
سیستم حقوق و دستمزد+3,000,000 ریال