بارکدخوان Zebex-Z3190

آموزش نحوه پیکربندی بارکد خوان Zebex Z3190

جهت تنظیم نحوه خواندن بارکد توسط بارکد خوان بصورت اتوماتیک و یا دستی

مراحل آموزش:

 

1- ابتدا بارکد زیر را توسط بارکد خوان جهت شروع انجام تنظیمات بخوانید.

 

بارکدخوان

 

2- سپس جهت تنظیم بارکد خوان جهت خواندن بصورت دستی و غیر اتوماتیک بارکد زیر را خوانده و مستقیما به مرحله 4 بروید.

(نکته: اگر میخواهید بارکد خوان شما بصورت اتوماتیک کار کند این مرحله را انجام ندهید.)

 

 

3- در صورتی که میخواهید بارکد خوان شما بصورت اتوماتیک و بدون دخالت دست کار کند بارکد زیر را توسط بارکد خوان خوانده و مستقیما به مرحله 4 بروید.

(نکته: اگر میخواهید بارکد خوان شما بصورت اتوماتیک کار کند این مرحله را انجام ندهید.)

 

 

 

4- و در پایان نیز جهت خروج از مراحل تنظیمات بارکد زیر را توسط بارکدخوان خود بخوانید.

 

 

بارکدخوان Zebex-Z3190BT

آموزش نحوه پیکربندی بارکد خوان Zebex Z3190-BT

جهت تنظیم نحوه خواندن بارکد توسط بارکد خوان بصورت اتوماتیک و یا دستی

مراحل آموزش:

 

1- ابتدا بارکد زیر را توسط بارکد خوان جهت شروع انجام تنظیمات بخوانید.

 

بارکد-خوان

 

2- سپس جهت تنظیم بارکد خوان جهت خواندن بصورت دستی و غیر اتوماتیک بارکد زیر را خوانده و مستقیما به مرحله 4 بروید.

(نکته: اگر میخواهید بارکد خوان شما بصورت اتوماتیک کار کند این مرحله را انجام ندهید.)

 

بارکد-خوان

 

3- در صورتی که میخواهید بارکد خوان شما بصورت اتوماتیک و بدون دخالت دست کار کند بارکد زیر را توسط بارکد خوان خوانده و مستقیما به مرحله 4 بروید.

(نکته: اگر میخواهید بارکد خوان شما بصورت اتوماتیک کار کند این مرحله را انجام ندهید.)

 

بارکد-خوان

 

 

4- و در پایان نیز جهت خروج از مراحل تنظیمات بارکد زیر را توسط بارکدخوان خود بخوانید.

 

بارکد-خوان

 

بارکد خوان Z6182

 

آموزش نحوه پیکربندی بارکد خوان Zebex Z6182

جهت تنظیم درج بارکدخوان با پسوند و یا معمولی

مراحل آموزش:

 

1- ابتدا بارکد زیر را توسط بارکد خوان جهت شروع انجام تنظیمات بخوانید.

 

 

2- سپس جهت تنظیم بارکد خوان جهت خواندن با درج پسوند، بارکد زیر را خوانده و مستقیما به مرحله 4 بروید.

(نکته: اگر میخواهید بارکد خوان شما پسوند درج نکند، این مرحله را انجام ندهید.)

 

 

3- در صورتی که میخواهید بارکد خوان شما پس از خواندن بارکد به آن پسوندی اضافه نکند، بارکد زیر را توسط بارکد خوان خوانده و مستقیما به مرحله 4 بروید.

(نکته: اگر میخواهید بارکد خوان شما پسوند درج کند، این مرحله را انجام ندهید.)

 

 

 

4- و در پایان نیز جهت خروج از مراحل تنظیمات بارکد زیر را توسط بارکدخوان خود بخوانید.

 

 

بارکدخوان Z3192BT

آموزش نحوه پیکربندی بارکد خوان Zebex Z3192BT

جهت تنظیم نحوه خواندن بارکد توسط بارکد خوان بصورت اتوماتیک و یا دستی

مراحل آموزش:

 

1- ابتدا بارکد زیر را توسط بارکد خوان جهت شروع انجام تنظیمات بخوانید.

 

 

2- سپس جهت تنظیم بارکد خوان جهت خواندن بصورت دستی و غیر اتوماتیک بارکد زیر را خوانده و مستقیما به مرحله 4 بروید.

(نکته: اگر میخواهید بارکد خوان شما بصورت اتوماتیک کار کند این مرحله را انجام ندهید.)

 

 

3- در صورتی که میخواهید بارکد خوان شما بصورت اتوماتیک و بدون دخالت دست کار کند بارکد زیر را توسط بارکد خوان خوانده و مستقیما به مرحله 4 بروید.

(نکته: اگر میخواهید بارکد خوان شما بصورت اتوماتیک کار کند این مرحله را انجام ندهید.)

 

 

 

4- و در پایان نیز جهت خروج از مراحل تنظیمات بارکد زیر را توسط بارکدخوان خود بخوانید.

 

   

بارکد خوان RS1100

آموزش نحوه پیکربندی بارکد خوان Robin RS1100

جهت تنظیم نحوه خواندن بارکد توسط بارکد خوان بصورت اتوماتیک و یا دستی

مراحل آموزش:

 

1- ابتدا بارکد زیر را توسط بارکد خوان جهت شروع انجام تنظیمات بخوانید.

 

 

2- سپس جهت تنظیم بارکد خوان جهت خواندن بصورت دستی و غیر اتوماتیک بارکد زیر را خوانده و مستقیما به مرحله 4 بروید.

(نکته: اگر میخواهید بارکد خوان شما بصورت اتوماتیک کار کند این مرحله را انجام ندهید.)

 

 

3- در صورتی که میخواهید بارکد خوان شما بصورت اتوماتیک و بدون دخالت دست کار کند بارکد زیر را توسط بارکد خوان خوانده و مستقیما به مرحله 4 بروید.

(نکته: اگر میخواهید بارکد خوان شما بصورت اتوماتیک کار کند این مرحله را انجام ندهید.)

 

 

4- و در پایان نیز جهت خروج از مراحل تنظیمات بارکد زیر را توسط بارکدخوان خود بخوانید.

 

 

بارکدخوان DataLogic QuickScan

آموزش نحوه پیکربندی بارکد خوان DataLogic QuickScan

جهت تنظیم نحوه خواندن بارکد توسط بارکد خوان بصورت اتوماتیک و یا دستی

مراحل آموزش:

 

1- جهت تنظیم بارکد خوان جهت خواندن بصورت دستی و غیر اتوماتیک بارکد زیر را توسط بارکدخوان بخوانید.

 

بارکدخوان

 

2- در صورتی که میخواهید بارکد خوان شما بصورت اتوماتیک و بدون دخالت دست کار کند بارکد زیر را توسط بارکدخوان بخوانید.

 

بارکد اسکنر