فاکتور فروش :

صدور سند اتومات از فاکتورها و منظور به حساب مشتری و کسر از انبار
نمایش موجودی انبار لحظه ای کالا ها
نمایش ارزش دفتری کالا ها
نمایش ارزش فروش هر کالا را در گذشته به هر مشتری
نمایش کارت انبار هر کالا بدون خروج از فاکتور
نمایش صورت حساب هر مشتری بدون خروج از فاکتور
امکان دریافت وجه فاکتور به صورت وجه نقد / کارت به کارت بدون خروج از فاکتور
نمایش سود و زیان هز فاکتور


فیلم های آموزشی